Syllabus Details

Class KG & 1:
Arabic (Reading & writing)
Islamic studies

Class: 2
Quran
Hifz
Arabic
Charithra padhangal (Pravachakanmarude Charithra kadhakal Adam(A), Nooh(A),
ibrheem(A), etc…),
Karmam (toharath,vudu, Namaskaram:part I)
Viswasam & Swabavam (Eemankaryam & Islam karyam)

Class: 3
Quran
Hifz
Arabic
Islamika Charithram (Pravachakanmarude Charithram)
Islamika Karmma padhangal (Namaskaram:part II, jumua,jamath)
Viswasam (Eeman Karyagal)
Swabavam (samskarana padhangal)

Class: 4
Quran
Hifz
Arabic
Charithram (MUHAMMED Nabi(s) jeevitha charithram, khulafau rashidoon)
Karmam (sunnath Namaskaram, Nombu, zakkath, Hajj, etc..)
Viswasam (towheed,shirk,kithab,sunnath…)
Swabavam(samskarana padhangal)

Class: 5
Quran
Hifz
Arabic
Charithram (4 khaleefamar,pramukha sowhabikal, mathraka mahadikal)
Karmam (toharat,vudu,namaskarm,idapadukal,vaqf, vaswiyyath,vivaaham..)
Viswasam( eeman karyangal vishadamayi)
Swabavam (samskarana padhangal)
Thajweed (Quran parayanan niyammam)

Class: 6
Quran
Hifz
Arabic
Charithram (Abbasiya,Umaviya kalagattagal)
Karmam (vudu,namaskaram,nomb,hajj,umra)
Quran Thafseer (surah fathiha,nass,…)
Hadees (tiranjaduttha hadeesugal part:I)

Class: 7 (Teenage 1)
Quran
Hifz
Charithram (kurishu yuddhagal,tartarikal, ibn taymiyya,Muhammad bin Abdul
wahhab, kerala islahi chalanagal)
Karmam (4pramanagal,janaza samskarana, vaswiyyath,nercha,chills, outta I’m
shikshayum )
Quran Thafseer (surah lukhman, ibadu rahman,hujarat…)
Hadees (tiranjaduttha hadeesugal part:II

Class:8 (Teenage 2)
Quran
Hifz
Arabic
Charithram (Nabi charitram)
Quran Thafseer (surah noor, )
Hadees (tiranjaduttha hadeesugal part:III